Ondertekening intentieovereenkomst Molenhoek-Zuid

Op maandag 21 december 2020 ondertekenden Gemeente Mook en Middelaar, Klok Groep, Exploitatiemaatschappij Molenhoek BV en Jansen Bouwontwikkeling B.V. de intentieovereenkomst voor een nieuwe woonwijk in Molenhoek Zuid. Lees hieronder het persbericht dat de gemeente heeft opgesteld.

Persbericht gemeente Mook en Middelaar

Onderzoek nieuwe woonwijk Molenhoek Zuid
De gemeente Mook en Middelaar heeft een intentieovereenkomst gesloten met drie ontwikkelaars over een nieuwe woonwijk in Molenhoek Zuid. Het gaat globaal om het gebied tussen de Maas, de Rijksweg, het spoor Venlo – Nijmegen en de Bredeweg (provinciegrens Limburg en Gelderland). Een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing in dit gebied zal dan verdwijnen. Hier komen circa 250 woningen voor terug.

Groeiende vraag naar woningen
De reden om de gebiedsontwikkeling voor Molenhoek Zuid te onderzoeken, is de groeiende vraag naar woningen in de regio. Het bestaande woningbouwprogramma van Mook en Middelaar heeft onvoldoende capaciteit om in de verwachte woningbehoefte te voorzien. Het is de wens van de gemeente om te bouwen voor diverse doelgroepen en de nieuwe wijk te voorzien van verschillende soorten woningen. Wethouder Karin Peters: “Bij het verder uitwerken van het woningbouwprogramma sluiten we ons aan bij de afspraken die met het Rijk, provincie Gelderland en de regio Arnhem Nijmegen zijn gemaakt in de ‘woondeal’. Dit betekent dat in ieder geval 50% van de woningen betaalbaar moeten zijn, wat meer kansen geeft voor jongeren en starters op de woningmarkt.”

Geschikte locatie
Wethouder Geertjan Wienhoven: “Het gebied Molenhoek Zuid is gezien de ligging een geschikte locatie. Afhankelijk van de precieze omvang van het plangebied kan er een wijk van circa 250 woningen worden gerealiseerd.” De overeenkomst geeft de partijen een jaar de tijd om te onderzoeken of deze plannen haalbaar zijn. Belangrijk in dit proces is het opstellen van een nieuwe gebiedsvisie voor het gebied. Op basis van deze gebiedsvisie wordt vervolgens het precieze woningbouwprogramma verder uitgewerkt. Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de gebiedsvisie.

Volkstuinencomplex
De percelen in het plangebied die voor ontwikkeling in aanmerking komen zijn over het algemeen in handen van particulieren. Het is de bedoeling dat ook het volkstuinencomplex aan de Halderweg onderdeel vormt van de gebiedsontwikkeling. De gemeente is eigenaar van deze percelen en verhuurt de gronden aan volkstuinvereniging ‘Middelweart’. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een alternatieve locatie.