Pastoor van Tielstraat

Leuth

Gemeente Berg en Dal heeft met grondeigenaren Jansen Bouwontwikkeling B.V. en woningcorporatie Oosterpoort in augustus 2021 een intentieovereenkomst gesloten om op de locatie ‘Pastoor van Tielstraat’ in Leuth woningen te ontwikkelen. In het huidige bestemmingsplan is de locatie benoemd als ‘landelijk groen’. De gemeenteraad staat positief tegenover een herziening van het bestemmingsplan zodat op deze gronden woningbouw mogelijk wordt.

De afgelopen jaren heeft herstructurering plaatsgevonden aan de Pastoor van Tielstraat. De nieuwbouwlocatie sluit hierop aan. Tot 2015 lag op de locatie het tweede voetbalveld van voetbalvereniging VVLK. Met de nieuwe ontwikkeling wordt er uitvoering gegeven aan een al ouder idee. In de structuurvisie Buitengewoon Ubbergen 2020 werden de sportvelden al genoemd als toekomstige locatie voor woningbouw.

Het nieuwbouwplan aan de Pastoor van Tielstraat in Leuth, met de projectnaam Leuthse Veld, voorziet in circa 25 woningen. Voor de bouwopgave wordt een mix van huur- en koopwoningen beoogd. Jansen Bouwontwikkeling is verantwoordelijk voor de planontwikkeling en de verkoop van de koopwoningen. De huurwoningen zullen worden verhuurd door Oosterpoort. Voordat de plannen verder worden uitgewerkt, vindt er onder andere overleg plaats met bewoners in de directe omgeving van de locatie en worden de nodige onderzoeken uitgevoerd. Vervolgens kan gestart worden met de bestemmingsplanprocedure, het ontwerp van de woningen en het openbaar gebied, de verkoop van de koopwoningen en uiteindelijk de realisatie van het plan.

Informatiebijeenkomst Pastoor van Tielstraat Leuth, d.d. 6 juli 2023
Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure organiseerden Jansen Bouwontwikkeling en Oosterpoort samen met Buro Waalbrug (stedenbouwkundig bureau) en de gemeente Berg en Dal een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Deze vond donderdag 6 juli 2023 plaats. Betrokken omwonenden ontvingen medio juni 2023 per brief de uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst was de eerste stedenbouwkundige schets te presenteren, in contact te komen met de direct omwonenden van het plangebied en de omgevingsdialoog aan te gaan door aanwezigen de gelegenheid te geven om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Via deze link kunt u het presentatiebord bekijken. Het verslag van de informatiebijeenkomst vindt u hier.

Interesse in dit project? Op www.nieuwbouwleuth.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrieven.

Locatie